POMOCNÉ PŘÍPRAVKY
k silikonovým tmelům a kaučukům


Pomocné přípravky jsou určeny ke zvýšení užitné hodnoty silikonových jednosložkových tmelů a dvousložkových kaučuků, zejména při jejich chování k podkladu a tím k rozšíření jejich aplikačního spektra.

Lukopren Separátor

  • vodou ředitelný separační prostředek silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S a dvousložkových kaučuků Lukopren N.

Lukopren Odmašťovač

  • přípravek sloužící k odmašťování neporézních povrchů před nanášením jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k odstraňování jejich vulkanizátů. Lze jej použít též k odstranění nevytvrzené polyuretanové montážní pěny.

Lukopren Primer B 733

  • prostředek k zlepšení adheze porézních, zejména silikátových povrchů při tmelení silikonovými jednosložkovými tmely Lukopren S.

Lukopren Primer A

  • spojovací prostředek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady.

Lukopren Primer N

  • spojovací prostředek s neutrálním adhezním systémem pro zvýšení adheze jako u Lukoprenu Primeru A, kdy nemůže být použit spojovací prostředek reagující kysele.


Lukopren Separátor

Vzhled a vlastnosti

Nízkoviskózní čirá bezbarvá až mírně nažloutlá kapalina neomezeně mísitelná s vodou. Po nanesení na povrch vytváří po odpaření vody vosku podobný film, který má k silikonovým jednosložkovým tmelům Lukopren S a dvousložkovým silikonovým kaučukům Lukopren N výborný separační účinek. Odstranění filmu se provádí prostým omytím vlažnou vodou.

Použití

Lukopren Separátor slouží k separaci všech typů silikonových tmelů a kaučuků Lukopren od povrchů skla, smaltu, pozink. plechu, oceli, hliníku, dřeva, PVC, polykarbonátů, mramoru, žuly a pod. Separačních vlastností se využívá při výrobě forem ze silikonových dvousložkových kaučuků Lukopren N, jakož i při výrobě rozebíratelných spojů pomocí silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S (často rozebírané přírubové spoje strojního zařízení, těsnění oken a dveří).

Způsob nanášení

Lukopren Separátor je připraven k přímému použití. Je možné ho přiředit přídavkem vody. Jeho nanášení na podklad je možno provádět štětečkem. Členitý podklad vyžaduje nános pomocí hadříku, případně vaty na špejli, aby došlo k rovnoměrnější tloušťce nátěru. Rychlost zasychání separačního filmu je závislá na teplotě. Lze ji urychlit ofukem horkým vzduchem (fén, opalovací pistole). Po zaschnutí má separační film dobrou mechanickou pevnost a na omak se jeví jako vrstvička parafinu. Má velmi dobré separační vlastnosti pro silikonové jednosložkové i dvousložkové tmely a kaučuky. Další postup spočívá ve výrobě formy, nebo rozebíratelného spoje. Po proběhnuté vulkanizaci závisející na typu použitého tmelu nebo kaučuku a jeho tloušťce, se provede odformování nebo oddělení rozebíratelného spoje. Separační film se smyje vlažnou vodou a vysuší.

Poněkud náročnější je způsob separace typu silikon - silikon. Ten se vyskytuje především při výrobě dělených forem. V tom případě se na dělící plochu nanese Lukopren Separátor. Ten má snahu se vlivem hydrofobního podkladu sbalovat do kuliček. Proto se po zaschnutí opět rozetře prstem případně štětečkem. To se provádí několikrát za sebou až vznikne viditelná souvislá vrstvička separátoru. Přitom se nesmí zapomenout ani na nátěr okolních hran. Po zaschnutí separačního filmu je možno nanést další vrstvu silikonového kaučuku bez obav přilepení.Lukopren Odmašťovač

Vzhled a vlastnosti

Bezbarvá čirá kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

Použití

Slouží k odmašťování neporézních povrchů před aplikací jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k odstraňování vulkanizátů tmelů a PU montážní pěny.

Způsob nanášení

Na odmašťování stykových ploch všech neporézních materiálů jako jsou sklo, smalt, keramika, žula, kovy a všechny plochy opatřené nátěry. Nanášení se provádí pomocí hadříku namočeném v přípravku, přičemž hadřík je třeba obracet tak, aby bylo stírání prováděno jeho stále čistou plochou.

Vulkanizáty jednosložkových silikonových tmelů lze Lukoprenem Odmašťovačem odstranit pouze do 24 hod. po nanesení a v tenké vrstvičce, polyuretanovou pěnu do 30 minut po nanesení. Odstraňování starších vulkanizátů je obtížnější. Doporučuje se ostrým nástrojem (žiletka, skalpel) seříznout převážnou část tmelu. Poté na zbývající plochu položit hadřík namočený do Lukoprenu Odmašťovače, překrýt jej folií a nechat působit několik minut do zbobtnání vulkanizátu. Po této době jej lze oddrolit a zbytek odstranit hadříkem namočeným v přípravku.Lukopren Primer B 733


Vzhled a vlastnosti

Nízkoviskózní roztok metylsilikonové pryskyřice v nepolárních organických rozpouštědlech. Vykazuje dobré penetrační vlastnosti do porézních, zejména silikátových podkladů.

Použití

Slouží jako spojovací prostředek (primer) při tmelení porézních silikátových povrchů jednosložkovými silikonovými tmely Lukopren S. Přípravek se částečně vsákne do podkladu a zároveň vytvoří mikrofilm na povrchu porézního podkladu, takže zajistí vysokou a dlouhodobou adhezi spoje. To je důležité zejména při tmelení dilatačních spojů a jiných dynamicky namáhaných spár.

Lukopren Primer B 733 je připraven k přímému použití, takže jej není třeba ředit. Použité nářadí (štětec) je možno vymýt v tech. benzínu nebo v ředidle pro synt. nátěrové hmoty.

Způsob nanášení

Lukopren Primer B 733 se nanáší na suché, oprášené a mastnot prosté plochy pomocí štětce nátěrem v jedné vrstvě. Při tom se část nátěru vsákne do podkladu a část vytvoří na povrchu souvislý film. Po jeho zaschnutí za 30 až 60 min. (20 °C) je možno na povrch aplikovat silikonový jednosložkový tmel. Při nižších pracovních teplotách je doba zasychání Lukopren Primer B 733 přiměřeně delší. V žádném případě se nesmí tmelit za použití spojovacího prostředku při teplotách pod +5 °C. Přibližná spotřeba činí 250 ml/1 m2.


Lukopren Primer A

Vzhled a vlastnosti

Nízkoviskózní čirý až slabě nažloutlý roztok účinné složky v organickém rozpouštědle, štiplavého zápachu. Při reakci se uvolňuje kyselina octová.

Použití

Lukopren Primer A se používá jako tenkovrstvý spojovací prostředek (primer) k zlepšení adheze formou vytvoření chemické vazby dvousložkových silikonových kaučuků Lukopren N a pro některé podklady u tmelů Lukopren S. Není vhodný na alkalické podklady a aplikace, kde je na závadu působení kyseliny octové (např. hliníkové podklady).

Způsob nanášení

Lukopren Primer A se nanáší na odmaštěný povrch spojovaných ploch v co nejtenčí vrstvičce hadříkem, případně vatou na špejli. Nedoporučuje se nános štětcem, protože nános přípravku by byl příliš silný. Při zasychání a chemické reakci dochází k odpařování rozpouštědla a kys. octové. Z toho důvodu je třeba pracovat v dobře větrané místnosti nebo digestoři. Plochy s naneseným primerem jsou za 20 min. (po odpaření nosného rozpouštědla) připraveny k aplikaci silikonového tmelu nebo kaučuku. Obal s Lukoprenem Primerem A je třeba pečlivě zavírat. Při styku se vzdušnou vlhkostí se znehodnocuje.Lukopren Primer N

Vzhled a vlastnosti

Nízkoviskózní oranžová až slabě nahnědlá kapalina s charakteristickým zápachem po organických rozpouštědlech, které neobsahují uhlovodíky. Neutrální spojovací prostředek.

Použití

Lukopren Primer N je spojovací prostředek (primer), sloužící k zlepšení adheze silikonových tmelů Lukopren S a kaučuků Lukopren N na neporézní podklady. Přípravek je vhodný zejména pro ty aplikace, které jsou citlivé na kyselé prostředí (koroze, elektronika) a tam, kde se neosvědčil Lukopren Primer A.

Způsob nanášení

Nanáší se na odmaštěný povrch spojovaných ploch v co nejtenčí vrstvičce hadříkem, případně vatou na špejli. Nános štětcem se nedoporučuje, protože přípravek by měl příliš velkou tloušťku. Při práci je třeba zajistit účinné větrání vzhledem k odpařování rozpouštědla a chemické reakci účinné složky. Po 20 nim. od nanesení (po odpaření nosného rozpouštědla) jsou plochy připraveny k aplikaci silikonového tmelu nebo kaučuku. Obal s Lukoprenem Primerem N je třeba pečlivě zavírat. Při styku se vzdušnou vlhkostí se znehodnocuje.


Základní parametry pomocných přípravků

  Lukopren Separátor Lukopren Odmašťovač Lukopren Primer B 733 Lukopren Primer A Lukopren Primer N
Hořlavina není 1. třídy 1. třídy 1. třídy 1. třídy
Hustota (g/cm3) 1,02 0,79 1,00 0,84 0,81
Balení (kg) 0,25 1 11, 17kg 1 1
Skladovací teplota (°C) +5 až +30 do +30 do +30 +5 až +30 +5 až +30
Skladovatelnost (měsíce) 24 24 12 12 12


Ochrana zdraví

Lukopren Odmašťovač, Lukopren Primer B 733, Lukopren Primer A a N jsou klasifikovány dle zákona č. 157/1998 Sb. jako nebezpečné přípravky, proto se při práci s nimi řiďte pokyny uvedenými na etiketách a v bezpečnostních listech.Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní, a jeho součástí je podrobný prospekt o výše uvedených výrobcích. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně-technických služeb Lučebních závodů a.s. Kolín, tel. 0321/741 350, 741 351, fax. 0321/721 572.