LUKOPREN N
silikonové dvousložkové kaučuky

Charakteristika

Lukopren N jsou silikonové dvousložkové kaučuky, takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během několika desítek minut za tvorby silikonové pryže, která nemá adhezi k podkladu. Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru jsou 2% hmotnostní (N 1522, N 5221 a N 1725) nebo 2,5% hmotnostní (N Super).

Vlastnosti vulkanizátu:

 • odolnost vůči povětrnostním vlivům, slunečnímu záření a ozonu,
 • separační vlastnosti vůči řadě neporézních povrchů včetně odlévaných pryskyřic,
 • odolnost vůči bakteriím a houbám,
 • výborné separační vlastnosti, odolnost vůči elektrickému oblouku a koroně a to i při tepelném zatížení,
 • odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám, polárním rozpouštědlům a většině solí.


Použití:

Jsou vhodné pro zhotovování pružných forem, jsou schopné reprodukovat jemné detaily, mají dobré separační vlastnosti, malé smrštění a tepelnou odolnost.

 • Lukopren N 1000 je používán zejména k ředění a úpravě vlastností Lukoprenu N 1522, k zalévání v elektro-technice.
 • Lukopren N 1522 je univerzálním typem. Slouží zejména k výrobě forem pro zhotovování otisků pro odlévání synt. pryskyřic, sádry, vosku, betonu, nízkotajících kovů (cín a jeho slitiny). Dále se používá k výrobě rozebíratelných těsnění pro tepelná zařízení jako jsou elektrické pece
 • a sušárny, vakuová zařízení, chladící agregáty, k výrobě nejrůznějších těsnění apod.
 • Lukopren N 1725 je kaučuk s omezenou stékavostí. Proto se používá pro nanášení stěrkováním na šikmých
  a svislých plochách při výrobě velkých forem (sochy), vhodný pro restaurátory.
 • Lukopren N Super je kaučuk s nejnižší viskozitou, s výbornou zatékavostí a věrností otisků. Využívá se v defekto-skopii. Umožňuje dobré probarvování pomocí anorganických pigmentů, což lze využít zejména
 • v elektrotechnice.
 • Lukopren N 5221 je středně viskózní pasta, která má po zvulkanizování na silikonovou pryž výrazně vyšší tažnost a odolnost vůči natržení. Z tohoto důvodu se doporučuje především na výrobu náročnějších forem. Tento typ kaučuku se nedoporučuje upravovat přídavkem silikonového oleje Lukosiol M 500. Naředěním Lukoprenem N 1000 dojde ke zhoršení mechanicko-fyzikálních vlastností.


Mísení kaučukových past Lukopren N s katalyzátorem

Protože skladováním pasty může dojít k částečné sedimentaci pigmentů a plniv, je třeba nejprve celý obsah řádně zhomogenizovat, nejlépe pomocí ploché stěrky. Potřebné množství zhomogenizované pasty se odváží do přiměřeně velké, nejlépe plastové nádoby a smíchá se s předepsaným množstvím Lukopren Katalyzátoru (viz. tabulka na straně 3). Směs se dokonale rozmíchá plochou stěrkou, zejména na dně a v rozích nádoby tak, aby nedošlo
k vmíchání vzduchu do hmoty. Proto se nesmí zamíchání Lukopren Katalyzátoru provádět vrtulovým míchadlem pomocí elektrické vrtačky. Doba zpracování zhomogenizované pasty s katalyzátorem je cca 30 min. Vyšším přídavkem katalyzátoru se docílí větší rychlosti vulkanizace a tím i zkrácení doby zpracování, ale i nežádoucího zvětšení lineárního smrštění. Ztíží se též odstranění bublinek vzduchu ze zalévaných povrchů, proto se vyšší dávka katalyzátoru nedoporučuje.

K eliminaci vzduchových bublinek lze směs po zamíchání evakuovat (vzhledem k rozpínání vzduch. bublinek nutno volit větší nádobu). Bez použití evakuace je nutno pastu s katalyzátorem nanášet postupně v tenkých vrstvách a vždy vyčkat odchodu vzduchových bublinek.

Nedoporučuje se zahřívání v průběhu vulkanizace z důvodu nebezpečí zvýšeného vzniku bublinek vlivem tvorby plynných zplodin.


Ředění kaučukových past

Všechny pasty Lukopren N lze navzájem mísit:

 • Pro získání optimální konzistence lze Lukopren N 1522 i N 1725 ředit Lukoprenem N 1000 (do max.15 % hmot.).
 • Pro snížení tvrdosti lze pasty mísit silikonovým olejem Lukosiol M 500 (do max. 15 % hmot.). Jakékoliv ředění doporučujeme konzultovat s pracovníky obchodně technických služeb Lučebních závodů a.s. Kolín.
 • Barvení kaučukových past
 • Lukopren N Super a Lukopren N 5221 lze bez problémů probarvovat anorganickými tepelně odolnými pigmenty. Aplikují se nejlépe formou past utřených z 2 hmot. dílů pigmentu a 1 hmot. dílu silikonového oleje Lukosiol M 500. Doporučené množství pasty je 1 hmot. %.
 • Pigmentace Lukoprenů N1522 a N 1725 je v důsledku jejich bílého a okrového zabarvení obtížná.
 • Odmašťovací, adhezní a separační přípravky
 • Lukopreny N nemají adhezi zejména k neporézním podkladům jako sklo, smalt, ocel, hliník apod. Adheze lze dosáhnout pomocí spojovacího prostředku, kdy se daný povrch odmastí přípravkem Lukopren Odmašťovač a poté se nanese adhezní přípravek Lukopren Primer A nebo N (viz strana číslo 4). Max. po 10 minutách lze nanášet katalyzovanou pastu Lukopren N.
 • Při výrobě forem je vhodné potřít plochy separačním přípravkem Lukopren Separátor, který po zaschnutí vytvoří pevný film s dobrými separačními vlastnostmi. Jeho odstranění se provede omytím vodou. K separaci se nedoporučují přípravky jako olej, vazelína apod, které narušují silikonovou pryž již od počátku vulkanizace.


Zhotovování pružných forem a otisků
Příprava modelů

Model může být zhotoven ze dřeva, kovu, plastické hmoty, keramiky, sádry, vosku, papíru, mramoru, kamene nebo jílu. Na jeho povrchu musí být odstraněny povrchové vady, není-li úmysl tyto nerovnosti dále reprodukovat.
Povrchy modelů porézních materiálů musí být utěsněny lakovými nátěry. Pokud je požadován vysoký lesk odlitků
z forem, doporučuje se opatřit povrchy modelů voskovými nebo polišovými nátěry.
K dosažení dobré separace se doporučuje potřít povrch modelů slabou vrstvičkou (pomocí hadříku) separačního prostředku, například Lukoprenem Separátorem. Po jeho zaschnutí je možno provést odlití pomocí nakatalyzovaného Lukoprenu N.
U sádrového modelu stačí zpravidla pouhé namočení do vody.

Odlití formy

Model se umístí do pomocné nádoby nebo boxu zhotoveného z hradítek. Připravená kaučuková pasta se lije slabým proudem tak, aby se vyloučilo tvoření vzduchových bublinek a rozrušily se bublinky již vzniklé při zamíchání katalyzátoru. Mechanická odolnost formy může být zvýšena síťovými tkaninami, např. gázou, hedvábím, pytlovinou nebo silonovým pletivem. Tloušťka stěn modelů o rozměru cca 30 cm nemá být větší než 1 cm, u forem menších modelů by neměla přesáhnout 5-8 mm.

V případě zhotovování forem z rozměrově velkých modelů není odlévání dobře možné. Pak se musí postupovat tak, že se nanáší jedna vrstva kaučukové pasty za druhou. Zde je vhodné používat výševiskózní Lukopren N 1725, protože má omezenou stékavost ze šikmých a kolmých povrchů.

Při výrobě náročnějších forem z Lukoprenu N 5221 se doporučuje jejich výroba postupným nánosem několika vrstviček s případným vložením gázové nebo organické výztuhy. Optimální tloušťka formy je 2-3 mm. V tomto případě je nezbytné vytvoření sádrového, betonového nebo polyuretanového lože ke zpevnění formy.

Jestliže se z jednoho modelu vyrábí více forem, může vlivem úbytku separační vrstvičky dojít k postupnému přilepování kaučuku k modelu. V tom případě je nutné nátěr Lukoprenu Separátoru obnovit.

K odlévání forem z členitých a zejména větších modelů je vhodné použít dvou- nebo vícedílnou formu. Stykové plochy jednotlivých dílů kaučukových forem se od sebe oddělují Lukoprenem Separátorem, který musí vytvořit znatelnou souvislou separační vrstvičku (několikanásobný nátěr). Dobrý separační účinek vykazuje i 12%ní roztok parafínu v lakovém benzínu.

Temperování forem

K rozměrové stabilizaci formy při odlévání kovů a slitin při teplotě okolo 300 °C, je vhodné formu ještě před prvním použitím temperovat. Temperace se provádí záhřevem v sušárně s výměnou vzduchu postupným zvyšováním teploty na 150 °C po dobu 30 minut při této teplotě.

Lepení silikonové pryže

Silikonová pryž z Lukoprenu N nemá velkou strukturní pevnost. Zejména častým namáháním může dojít k natržení. Slepení lze velmi snadno a účinně provést jednosložkovým silikonovým tmelem Lukopren S 6410. Pro aplikaci je zvlášť vhodné balení v tubičkách (25 ml) opatřených špičkou.

Základní parametry

Vlastnosti kaučukových past

Parametr

Lukopren N

1522 1725 Super 5221 1000
Barva bílá až krémová okrová transparentní, modrá slon. kost transparentní
Viskozita Pa.s/20°C 10 - 20 190 - 250 6 - 15 14 0,8 - 1,2
Hustota kg/m3 1250 1250 1040 1100 980
Katalyzátor C 21 hm.% 2,0 2,0 2,5 2,0 4,0
Katalyzátor C 21 obj.% 2,5 2,5 2,5 2,0 4,0
PND

47-307-87

SKP

24.17.11


Fyzikálně-mechanické vlastnosti

 

Lukopren N

  1522 1725 Super 5221 1000
Tvrdost °ShA min. 50 min. 50 30 - 35 23 < 30
Pevnost v tahu MPa min. 1,6 min. 2,5 1,4 1,7 -
Tažnost % min. 70 min. 70 140 340 -
Lineární smrštění % max. 1,0 max. 1,0 0,6 0,3 -
Tepelná odolnost °C -50 až +180°C -50 až +180°C -50 až +180°C -50 až +180°C -50 až +150°C


Orientační hodnoty elektrických vlastností vulkanizátů Lukoprenu N

Vlastnosti Lukopren N 1522 Lukopren N 1725
Měrný odpor W .cm min. 1012 min. 1012
Elektrická pevnost kV/mm min. 13 min. 13
Permitivita    
od 400 - 800 Hz 2,2 - 2,6 2,1 - 2,5
od 100 kHz - 1 Mhz 3,0 - 3,4 2,8 - 3,2
od 2 - 10 MHz 3,1 - 3,5 2,9 - 3,3
Ztrátový činitel tg d .10-3    
od 100 - 200 kHz 5 – 9 5 - 9
od 100 kHz - 1 Mhz 5 – 7 4 - 7
od 2 - 10 MHz 4 – 6 4 - 7


Ochrana zdraví

a) Kaučukové pasty Lukopren N jsou v dodávaném stavu fyziologicky nezávadné.

b) Lukopren Katalyzátor je podle zákona č. 157/1998 Sb. klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se tam uvedenými pokyny.

c) Vulkanizáty, získané smísením kaučukové pasty a katalyzátoru a proběhnutím vulkanizace, jsou již naprosto inertní.

Balení

kartonek
(kaučuková pasta + 30 g Lukoprenu Katalyzátoru)
1 kg - Lukopren N 1522
  900g - N Super a N 5221
kbelíky 5 kg
kbelíky 10 kg

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách. Před upotřebením řádně promíchat!


Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní, a jeho součástí je podrobný prospekt o výše uvedených výrobcích. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně-technických služeb Lučebních závodů a.s. Kolín, tel. 0321/741 350, 741 351, 741 431,
fax. 0321/721 572.